Excel Formüller

Excel Formül Kullanımı


         Hücreler tek tek A1, A2,, B1, B2, C1, C2, şeklinde veya birden çok hücre iki nokta işaretiyle adreslenebilir. Örneğin A1 hücresinden C6 hücresine kadar hücrelerin adreslenmesi A1:C6 şeklindedir.
         Ardışık olmayan alanların seçili olduğunun gösterilmesi ise A1:C6;D1:F6 şeklinde seçili
hücre grupları arasında noktalı virgül kullanılarak ayrılır.


Hücreye formül girilirken dikkat edilecek hususlar;
1. Eşittir ( = ) işareti ile başlanır.
2. Formülde boşluk karakteri kullanılamaz.
3. Eşittir işareti kullanılmadan formül girilirse Excel bunu veri olarak alır ve herhangi bir hesaplama  yapmaz.
4. Formül doğru girildiğinde hücrede formülün sonucu görülür.
5. Hücreye girilen formül, Formül çubuğunda görülür.
6. Formül girişinden vazgeçmek için tuşuna basılır veya Formül çubuğundaki İptal (x) düğmesine tıklanır.
7. Formül girişini tamamlamak için tuşuna basılır veya Formül çubuğundaki Gir ( ) düğmesine tıklanır.
8. Formül çubuğunda formülün üzerine tıklanarak veya tuşuna basılarak formülde değişiklik yapılabilir.

Örneğin ; kullanıcı A1 hücresine yaşını ve A2 hücresine  =60*24*365*A1  formülünü yazarak kaç dakika nefes aldığını yani yaşadığı dakika sayısını bulabilir.

 Formüllerde Kullanılan Öğeler
Formüllerde eşittir işaretinden sonra aşağıda sıralanan öğeler kullanılır.

• Aritmetik Öğeler
+    Artı         
-     Eksi
*     Çarpım
/      Bölü
%   Yüzde
^     Üs

 Aritmetik Öğeler Örnekleri
=A1+B3         A1 hücresindeki değer ile B3 hücresindeki değeri toplar. Sonuç formülün bulunduğu hücrede görülür.
=A1-D2          A1 hücresindeki değerden D2 hücresindeki değeri çıkarır. Aynı şekilde sonuç formülün bulunduğu hücrede görülür.
=C4*C6          C4 ve C6 hücrelerindeki sayısal değerleri çarpar.
=F12^2           F12 hücresindeki değerin karesini alır. (Excel'de Üssü işareti Ekle_Simge menüsünden eklenebilir)

 Karşılaştırma Operatörleri
=        EŞİTTİR                              Örnek : B2=D2
>        BÜYÜKTÜR                        Örnek : B2>D2
<        KÜÇÜKTÜR                        Örnek : B2<D2
>=     BÜYÜK VEYA EŞİTTİR      Örnek : B2>=D2
<=     KÜÇÜK VEYA EŞİTTİR      Örnek : B2<=D2
<>     EŞİT DEĞİLDİR                  Örnek : B2<>D2

        Bu operatörlerin sağında veya solunda değerler bulunur. Bu değerler karşılaştırılır ve iki değerden biri ortaya çıkar. “Doğru” yada “Yanlış”. Karşılaşmanın sonucu doğru ise
Doğru, yanlış ise Yanlış değeri üretilir.

 Karşılaştırma Operatörleri Örnekleri
=C4<A2        C4 hücresi A2 hücresinden küçük ise formülün bulunduğu hücreden DOĞRU değer görüntülenir.
=B4<>F4       B4 hücresindeki değer F4 hücresindeki değere eşit değilse formülün bulunduğu hücrede DOĞRU değeri                                   görüntülenir.
=C6=4           C6 hücresindeki değer 4 ise sonuç doğrudur ve formülün bulunduğu hücrede DOĞRU değeri görüntülenir.

         Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu formülleri yazarken (“=” “eşittir”) ile başlamak gerekir.

• Başvuru İşaretleri
(:) İki nokta    İki alan arasında kalan alanları tanımlar. Örneğin; A1:A11  "A1'den A11'e kadar olan tüm hücreleri tanımlar".                         C:C  "C sütununun tamamını ifade eder".
                       4:4   "4.satırın tamamını tanımlar".

(;) Noktalı Virgül       Birden çok alanı tek başına tanımlar. Örneğin; TOPLAM(B3:B20;D3:D20) formülünde B3 ve B20 arasındaki hücrelerle , D3 ve D20 arasındaki hücrelerin toplamı alınır.

( ) Boşluk           İki alan arasındaki ortak hücreleri tanımlamak için kullanılır. Örneğin; B7:D7 C6:C8 alanları arasındaki ortak hücre C7 hücresidir.

  ADRES BAŞVURULARI
Değişken Adres Başvuruları:
Formüllerde kullanılan hücreler formülün uygulandığı alana göre değişebilir.
Örneğin; C2 hücresine =A1+A2 yazılır ve bu formül C3 hücresine kopyalanırsa formülün  =A2+A3 olarak değiştiği görülür.

Sabit Adres Başvuruları:
Formüllerde kullanılan hücre adresleri formülün uygulandığı alana göre değişmez. Satır veya sütun adından önce $ işareti kullanılır.
Örneğin; C2 hücresine  =$A$1+$A$2 yazılır ve bu formül C3 hücresine kopyalanırsa formül değişmez ve  =$A$1+$A$2  olarak kalır.

  İşlevler
İşlevler formüllerde matematik, istatistik, metin, tarih, saat, mantık, vb. işlemlerin yapılmasını sağlayan deyimlerdir.
Örneğin; =B1+B2+B3+B4+B5 formülü B1:B5 aralığındaki hücrelerin değerlerini toplar. Aynı işlemi =TOPLAM(B1:B5) formülü de gerçekleştirir.  =ORTALAMA(B1:B5) hücrelerindeki değerlerin ortalamasını sağlar.

  Alan İsimleri
Bir hücre veya hücre grupları için ad tanımlanabilir.
Örneğin,A1 ve A10 hücreleri seçili iken Formüller_ Ad Yöneticisi (Excel 2010 sürümü) ne tıklanıp “Alan1” yazılarak bu hücreler için bir ad tanımlayalım. Bu adı kullanılarak D1 hücresine =TOPLAM(Alan1) formülü yazıldığında A1:A10 aralığındaki hücrelerin toplamı hesaplanır.

  Sayısal Değerler
Formüllerde sayılar kullanılabilir. Örneğin ; D10 hücresinin üç katını bulmak için =D10*3
yazılabilir.

  Tarih ve Saat Değerleri
Hücreye yazılan sayısal değer hücrenin biçimi değiştirilerek tarih ve saat değerine çevrilebilir. Örneğin; A1 hücresine 43497,1215 yazılıp hücrenin biçimi Tarih ve Saat olarak değiştirilirse hücrede 26.4.2020 02:54 değeri görüntülenir.

  Metin Değerler
Hücre içinde yer alan ve sayısal hesaplamalarda kullanılmayan bilgilerdir.

  Kullanılan Sayısal İşlemlerde Öncelik Sırası
Hücrelere yazılan formüllerde,işlemler öncelik sırasına göre yapılır. Excel Programı işlemleri, bizim matematikde uyguladığımız metodu izleyerek yapar. Önce parantez içi işlemleri, sonra çarpma ve bölme, en sonunda toplama ve çıkarma işlemlerini gerçekleştirir.
Konuyu örneklerle açıklamak gerekirse;
5 + 3 * 2 - 8 / 4 = 9   işleminde işlem sırası şu şekilde gerçekleştirilir ;
3 * 2 = 6   sonra   8 / 4 = 2   enson olarak da   5 + 6 - 2 = 9   şeklinde hesaplanır.

Bu gibi durumlarda; işlem sırasını değiştirmek de mümkündür.
(5 + 3) * 2 - ( 8 / 4) = 14   işleminde işlem sırası ise önce parantez içleri; 5 + 3 = 8   ve   8 / 4 = 2  sonra çarpma işlemi   8 * 2 = 16   son olarak   16 - 2 = 14 olarak işlem tamamlanır.

      Birden fazla işlemi tek bir formülde birleştirirsek, Excel işlemleri aşağıdaki tablodagösterilen sırayla yapar. Bir formül, aynı önceliğe sahip olan işlemler içeriyorsa, (örneğin;  formül, hem bir çarpma işlemi, hem de bir bölme işlemi içeriyorsa), Excel, işlemlere soldan sağa doğru öncelik verir.
İşleç
Açıklama
: (iki nokta üst üste)
  (tek boşluk)
, (virgül)
Başvuru işleçleri
Olumsuzlama (-1'deki gibi)
%
Yüzde
^
Üs
* ve /
Çarpma ve bölme
+ ve
Toplama ve çıkarma
VE
İki metin dizesini köprüler (art arda bağlama)
=
<  >
<=
>=
<>
Karşılaştırma
Bir örnekle açıklamak gerekirse , bir hücre için tanımlanmış şöyle bir formülümüz olsun ;
=(B10+15) / TOPLAM(D10:F10)
Bu formülde , Excel önce formülün ilk bölümündeki parantez içindeki B10 hücresi ile 15 i toplar,sonra D10:F10 aralığındaki hücrelerin (D10,E10,F10 hücreleri) toplamına böler.


  DİZİ FORMÜLLER
        Bir formül ile birden çok hücrede hesaplama yapmak için dizi oluşturulur. Yukarıdaki örneğimizde , A sütunundaki değerlerle B sütunundaki değerleri çarparak ve birbirleri ile toplayarak sonucu A7 hücresine atamak için ;
=TOPLAM(A1:A5*B1:B5) formülünü A7 hücresine girdiğimizde dizi formül kullanmadığımız için şöyle bir hata verdi : #DEĞER! .
✔️ Excel dizi formül oluşturmak için ; imleç formülün başında veya sonunda iken klavyeden  + tuşlarına basılı iken tuşuna basılır. Formülün başına ve sonuna küme parantezleri {  eklenmişse dizi formülü oluşmuş demektir. Kullanıcı küme parantezlerini formüle kendisi eklediğinde dizi formülü oluşmayacaktır.

Excel'de dizi formüllerin kullanım alanları oldukça geniştir .

No comments:

Post a Comment